Hoofdlijnen actuele Beleidsplan vereniging Zorg aan Zee 2021-2022

I. Voorgeschiedenis

Na de start van de oudervereniging, gevormd door de betrokken 8 ouderparen, eind jaren 90 en de formele statutaire oprichting van de vereniging Zorg aan Zee in november 2001 heeft de vereniging zich in eerste instantie geconcentreerd op het realiseren van een veilige, eigen en deels ook gezamenlijke, woonplek voor ieder van de 8 verstandelijk beperkte jongeren. Tegelijkertijd werden de 8 jongeren via logeerperiodes bij de zorginstelling de Hartekamp Groep meer en meer met elkaar vertrouwd gemaakt en voorbereid op het gezamenlijk wonen. In samenwerking met de toenmalige Zandvoortse woningbouwvereniging EMM en later met de woonstichting de Key heeft de vereniging uiteindelijk in maart 2009 het tot stand komen en opening van een t.b.v. de 8 jongeren geheel nieuw gebouwde woonzorgvoorziening genaamd de 8sprong mogelijk gemaakt. De 8 jongeren huurden hun eigen appartement en de gezamenlijke ruimtes op individuele basis van de Key. Om dit alles te bereiken is tevens intensief samengewerkt met Hans Wagner, de architect van de Key, de gemeente Zandvoort en de zorginstelling de Hartekamp Groep. De vereniging heeft bovendien via ontvangen sponsoring en donaties ervoor kunnen zorgen dat het grootste deel van de inrichting van de gezamenlijke ruimtes zoals woonkamer, keuken, kelder en buitenterras adequaat en duurzaam kon worden ingericht en voorzien van meubels en andere gebruiksvoorwerpen. Na de realisering en opening in maart 2009 kwam het accent van de vereniging vervolgens te liggen op het in stand houden van de woonzorgvoorziening de 8sprong t.a.v. de 24 uurs zorgverlening, alsmede de behartiging van de huurderbelangen van de 8 bewoners. De vereniging en de individuele leden dienen hiertoe zorg te dragen voor het verkrijgen en behouden van de individuele persoonsgebonden budgetten ten behoeve van de inhuur van professionele zorgbegeleiding en ondersteuning.

Vanaf de start in maart 2009 had de vereniging deze zorg ingehuurd bij de zorginstelling de Hartekamp Groep. Sinds februari 2014 huurt de vereniging deze zorg in bij de zorginstelling WoonDroomZorg. De vereniging functioneert in wezen als intermediair en belangenbehartiger voor de individuele bewoners met de ingehuurde zorginstelling WoonDroomZorg. Sinds eind 2020 huren de bewoners hun appartementjes, etc van Pré Wonen. De vereniging had een samenwerkingsovereenkomst met de Key welke in principe zal worden overgenomen door Pré Wonen en functioneert hiervoor als bewonerscommissie. De vereniging behartigt de belangen van de gezamenlijke bewoners in de meest brede zin naar o.a. de gemeente Zandvoort, het Zorgkantoor, de SVB, de Belastingdienst, etc. Dit alles op volledig vrijwillige basis.

In 2020 heeft de vereniging helaas afscheid moeten nemen van één van de bewoners. Door persoonlijke omstandigheden was deze bewoners genoodzaakt naar elders te verhuizen. Het is de vereniging gelukt om redelijk snel weer een nieuwe bewoner te vinden, die inmiddels alweer geruime tijd naar tevredenheid in de 8sprong verblijft

II. Actuele beleidspunten 2021

1. Op dit moment heeft de vereniging in samenwerking met WoonDroomZorg een belangrijke taak bij het vinden en behouden van toegewijd en bekwaam zorgpersoneel. Al enige tijd worden beide partners en daarmee de bewoners geplaagd door een, met name als gevolg van ziekte, ongewenst verloop in het personeelsbestand en een hardnekkig tekort aan geschikte krachten op de arbeidsmarkt. Het nadrukkelijke streven is het team van de via WoonDroomZorg ingehuurde medewerkers door middel van nieuwe medewerkers weer zo snel mogelijk op peil te brengen. Hiertoe worden regelmatig sollicitatierondes gehouden om nieuwe medewerkers in dienst van WoonDroomZorg te laten nemen en soms wordt ook via andere kanalen personeel ingehuurd.
Bovendien hebben de leden zich bereid getoond om indien echt nodig en ter voorkoming van overbelasting bij de overblijvende teamleden, hun kinderen, c.q. de jongeren een of meer weekenden naar huis te nemen. Het bestuur van de vereniging heeft structureel 4 keer per jaar evaluatie-overleg met vertegenwoordigers van Woondroomzorg, waarbij alle aspecten van de bij hen ingehuurde begeleiding in relatie tot de 8 bewoners aan de orde komen.

2. Verder wordt namens de vereniging geregeld gecommuniceerd met de Woningstichting Pre Wonen. Vaak gaat het hierbij over het onderhoud van het gebouw en te verhelpen storingen, e.d., waarbij tijdens de uitvoering altijd een lid van de vereniging aanwezig dient te zijn. Een ander belangrijk punt was het streven om de van begin af aan verhoudingsgewijs nogal hoge huren van de 8 bewoners te laten bevriezen of indien mogelijk te verlagen. Dit is begin 2021 uiteindelijk gelukt, waardoor alle bewoners een definitieve huurverlaging hebben gekregen.

3. Hoewel de 8 jongeren nu dus naar volle tevredenheid in de 8sprong wonen en leven, moet helaas toch ook geconstateerd worden dat een aantal onderdelen van de inrichting van de gezamenlijke ruimtes aan slijtage onderhevig is geweest en inmiddels dringend aan vervanging toe is.
Hoewel door de vereniging hiermee vanaf het begin rekening was gehouden en de vereniging dus zeer spaarzaam is geweest, is het van groot belang de noodzakelijke financiële middelen voor vervangingsinvesteringen vrij te maken en beschikbaar te stellen.

4. Via onder andere de geheel vernieuwde website en ook via folderacties streeft de vereniging vooral met het oog op het bovenstaande naar meer donateurs en sponsoring. Door op sommige momenten in de openbaarheid te treden en de doelstellingen en behoeftes van de vereniging kenbaar te maken lukt het regelmatig om financiële en overige ondersteuning via sponsoring en donaties van derden te verkrijgen. Het is belangrijk deze activiteiten met voortvarendheid voort te zetten. Al geruime tijd beschikt de vereniging over de z.g. ANBI-status. Om deze te behouden is het van belang te voldoen aan de door de belastingdienst hieraan gestelde eisen/voorwaarden.
In 2020 heeft de vereniging weer een forse schenking van de stichting Nelis van Dril ontvangen, waardoor het mogelijk was om een deel van de inventaris te vernieuwen. De vereniging zal de komende jaren extra energie gaan steken in het vergroten van het aantal donateurs en sponsoren. In het kader van het bovenstaande zal het bestuur van de vereniging regelmatig de Algemene Leden Vergadering bijeenroepen om e.e.a. via dit platform tot breed, zo mogelijk via consensus, gedragen en financieel verantwoorde besluitvorming te komen.

Vereniging Zorg aan Zee
04-09-2021