Hoofdlijnen actuele Beleidsplan oudervereniging Zorg aan Zee

I. Voorgeschiedenis

Na de start van de oudervereniging, gevormd door de betrokken 8 ouderparen, eind jaren 90 en de formele statutaire oprichting van de vereniging Zorg aan Zee in november 2001 heeft de vereniging zich in eerste instantie geconcentreerd op het realiseren van een veilige, eigen en deels ook gezamenlijke, woonplek voor ieder van de 8 verstandelijk beperkte jongeren.
Tegelijkertijd werden de 8 jongeren via logeerperiodes bij de zorginstelling de Hartekamp Groep meer en meer met elkaar vertrouwd gemaakt en voorbereid op het gezamenlijk wonen.
In samenwerking met de toenmalige Zandvoortse woningbouwvereniging EMM en later met de woonstichting de Key heeft de vereniging uiteindelijk in maart 2009 de tot standkoming en opening van een t.b.v. de 8 jongeren geheel nieuw gebouwde woonzorgvoorziening genaamd de 8sprong mogelijk gemaakt. De 8 jongeren huren hun eigen appartement en de gezamenlijke ruimtes op individuele basis van de Key.
Om dit alles te bereiken is tevens intensief samengewerkt met Hans Wagner, de architect van de Key, de gemeente Zandvoort en de zorginstelling de Hartekamp Groep.

De vereniging heeft bovendien via ontvangen sponsoring en donaties ervoor kunnen zorgen dat het grootste deel van de inrichting van de gezamenlijke ruimtes zoals woonkamer, keuken, kelder en buitenterras adequaat en duurzaam kon worden ingericht en voorzien van meubels en andere gebruiksvoorwerpen.

Vanaf de start in maart 2009 had de vereniging deze zorg ingehuurd bij de zorginstelling de Hartekamp Groep.
Sinds februari 2014 huurt de vereniging deze zorg in bij de zorginstelling WoonDroomZorg.

De vereniging functioneert in wezen als intermediair en belangenbehartiger voor de individuele bewoners met de ingehuurde zorginstelling WoonDroomZorg en de woningstichting Pré Wonen. De vereniging heeft een samenwerkingsovereenkomst met Pré Wonen en functioneert hiervoor als bewonerscommissie.
De vereniging behartigt de belangen van de gezamenlijke bewoners in de meest brede zin naar o.a de gemeente Zandvoort, het Zorgkantoor, de SVB, de Belastingdienst, etc.
Dit alles op volledig vrijwillige basis.

II. Huidige actuele beleidspunten

1. Op dit moment heeft de vereniging in samenwerking met WoonDroonZorg een belangrijke taak bij het vinden en behouden van toegewijd en bekwaam zorgpersoneel.
Al enige tijd worden beide partners en daarmee de bewoners geplaagd door een, met name als gevolg van ziekte, verloop in het personeelsbestand en een hardnekkig tekort aan geschikte krachten op de arbeidsmarkt.
Het nadrukkelijke streven is het team van de via WoonDroomZorg ingehuurde medewerkers door middel van nieuwe medewerkers weer zo snel mogelijk op peil te brengen.
Hiertoe worden regelmatig sollicitatierondes gehouden om nieuwe medewerkers in dienst van WoonDroomZorg te laten nemen en soms wordt ook via andere kanalen personeel ingehuurd.
Gelukkig kan er ook regelmatig een tijdelijk beroep worden gedaan op oud-medewerkers.
Bovendien hebben de leden zich bereid getoond om indien echt nodig en ter voorkoming van overbelasting bij de overblijvende teamleden, hun kinderen, c.q. de jongeren één of meer weekenden naar huis te nemen.
Het bestuur van de vereniging heeft structureel 4 keer per jaar evaluatie-overleg met vertegenwoordigers van Woondroomzorg, waarbij alle aspecten van de bij hen ingehuurde begeleiding in relatie tot de bewoners aan de orde komen.

2. Verder wordt namens de vereniging geregeld gecommuniceerd met de Woningstichting Pré Wonen.
Vaak gaat het hierbij over het onderhoud van het gebouw en te verhelpen storingen, e.d., waarbij tijdens de uitvoering zo veel mogelijk een lid van de vereniging aanwezig dient te zijn.
Een ander belangrijk punt is het streven om de van begin af aan verhoudingsgewijs nogal hoge huren van de bewoners te laten bevriezen of indien mogelijk te verlagen.
Op landelijk niveau is door de regering vastgelegd dat per 1 juli 2023 de huren voor bepaalde groepen huurders behoren te worden verlaagd.
De vereniging zal Pré Wonen hieraan herinneren en vervolgacties hiertoe ondernemen.
Ook de hoge kosten voor nutsvoorzieningen, zoals gas, elektriciteit en water vormen een thema in de gesprekken met Pré Wonen, waarbij gestreefd wordt naar ontheffing van de energiebelasting, het verkrijgen van energiecompensatie via de overheid, alsmede het verlagen van de maandelijkse kosten.

3. In maart 2023 heeft de vereniging op sobere wijze met een receptie en een gezellig en sportief samenzijn afscheid van een bewoner en haar ouders. Hoewel de bewoners dus naar volle tevredenheid in de 8sprong wonen en leven, moet helaas toch ook geconstateerd worden dat een aantal onderdelen van de inrichting van de gezamenlijke ruimtes aan slijtage onderhevig is geweest en inmiddels weer aan vervanging toe is. Hoewel door de vereniging hiermee vanaf het begin rekening was gehouden en de vereniging dus zeer spaarzaam is geweest, is het van groot belang de noodzakelijke financiële middelen voor vervangingsinvesteringen vrij te maken en beschikbaar te stellen.

4. Via onder andere de opnieuw te actualiseren website en Facebookpagina streeft de vereniging vooral met het oog op het bovenstaande naar meer donateurs en sponsoring. Door op sommige momenten in de openbaarheid te treden en de doelstellingen en behoeftes van de vereniging kenbaar te maken lukt het regelmatig om financiële en overige ondersteuning via sponsoring en donaties van derden te verkrijgen. Het is belangrijk deze activiteiten met voortvarendheid voort te zetten.

Al geruime tijd beschikt de vereniging over de z.g. ANBI-status. Om deze te behouden is het van belang te voldoen aan de door de belastingdienst hieraan gestelde eisen/voorwaarden.

5. In het kader van het bovenstaande zal het bestuur van de vereniging regelmatig de Algemene Leden Vergadering bijeenroepen om e.e.a. via dit platform tot breed, zo mogelijk via concensus, gedragen en financieel verantwoorde besluitvorming te komen.

Vereniging Zorg aan Zee