Privacy Verklaring

Vereniging Zorg aan Zee:
Vereniging Zorg aan Zee, gevestigd aan de Koningstraat 45, 2042 VG, Zandvoort is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Vera Dieben is de Functionaris Gegevensbescherming van Vereniging Zorg aan Zee en is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Vereniging Zorg aan Zee verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • CIZ indicatie

Jaarlijkse gegevens over de Toekenningsbeschikking WLZ en WMO
WA-verzekering
NAW-gegevens van de wettelijke vertegenwoordiging van leden van de vereniging
Bankrekening gegevens ten behoeve van afhandelingen betalingen aan de vereniging

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Vereniging Zorg aan Zee verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betalingen.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
  • Het opstellen van de begroting voor de instandhouding van de 8sprong.
  • Het aanleggen van een aspirantlidmaatschapslijst.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Vereniging Zorg aan Zee neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Vereniging Zorg aan Zee bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: Tot 2 jaar na vertrek uit de 8sprong.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Vereniging Zorg aan Zee verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vereniging Zorg aan Zee blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Vereniging Zorg aan Zee gebruikt geen cookies voor commerciële doeleinden. U heeft natuurlijk de keuze om onze cookies en/of JavaScript uit te schakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze websites niet optimaal werken. Hoe u cookies uit kunt schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Zorg aan Zee en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat van de vereniging Zorg aan Zee Koningstraat 45, 2042 VG, Zandvoort dan wel via Email: info@zorgaanzee.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vereniging Zorg aan Zee wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Vereniging Zorg aan Zee neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat van de vereniging.

Vereniging Zorg aan Zee behoudt zicht het recht voor dit privacy statement te wijzigen.